Περιγραφή

Οι κλίσεις των κάτω μπροστινών δοντιών διορθώθηκαν με χρήση του συστήματος Inman Aligner.

Share This Story, Choose Your Platform!