Περιγραφή

Οι κλίσεις των άνω και κάτω μπροστινών δοντιών διορθώθηκαν με χρήση του συστήματος Inman Aligner.

Share This Story, Choose Your Platform!